Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

 

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi AMALU, s. r. o., IČO:47 862 548 (ďalej len „dodávateľ“) a zákazníkmi.

1.2. Právne vzťahy medzi dodávateľom a zákazníkom sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

1.3. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb, alebo objednávka medzi dodávateľom a zákazníkom.

1.4. Zákazníkom spoločnosti sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar  alebo objednáva službu alebo dielo pre vlastnú potrebu.

II. Objednávka a dodanie

2.1. Zmluva vzniká písomným objednaním tovaru, služby, diela alebo kúpou v priestore dodávateľa.

2.2. Pri písomnej objednávke je jej obsah záväzný pre obe strany.

2.3. Od objednávky môže zákazník odstúpiť v prípade objednania tovaru alebo služby, s výnimkou predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, najneskôr do prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby, pričom je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zálohy objednaného tovaru alebo služby.  Tovar, ktorý je vyrobený na zákazku nie je možné vrátiť.

2.4. Termín dodania je dohodnutý v objednávke, alebo v zmluve o dielo. Lehota na plnenie začína plynúť od zloženia zálohy a zamerania diela (pri objednávke so službami).

2.5. V prípade vzniku prekážok pre dodanie tovaru alebo služby v dojednanom termíne je dodávateľ povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť zákazníkovi a navrhnúť nový termín dodania.

2.6. Dohodnutý termín plnenia je orientačný. Zákazník má nárok na odškodnenie, pokiaľ  dodávateľa písomne vyzval na plnenie po uplynutí dohodnutého termínu a poskytol mu dodatočný termín na plnenie, ktorý nemôže byť kratší ako 15 pracovných dní. Ak ani v tomto dodatočnom termíne dodávateľ riadne neplnil, zákazník môže odstúpiť od zmluvy a uplatniť si nárok na náhradu škody, ktorá mu preukázateľne vznikla v súvislosti s nedodržaním dodatočného termínu plnenia. Ak zákazník písomne neodstúpi od zmluvy po uplynutí dodatočného termínu plnenia má sa za to, že má naďalej záujem o plnenie. Dodávateľ je povinný zákazníkovi oznámiť nový termín plnenia. Ak sa dodávateľ a zákazník nedohodnú na novom termíne plnenia, zmluva zaniká 15. dňom od oznámenia nového termínu zákazníkovi.

III. Zrušenie objednávky

3.1. Objednávku na tovar a službu je možné zrušiť len pred zaplatením zálohy. V opačnom prípade si dodávateľ účtuje pokutu 30% z celkovej dojednanej kúpnej ceny. Uvedené neplatí na zákazkovú výrobu viď. Bod 2.3 obchodných podmienok.

IV.Cena a platobné podmienky

4.1. Zákazník podpísaním objednávky súhlasí s cenou uvedenou v objednávke.

4.2. Cena v prípade písomnej objednávky je splatná takto:

a) pri objednávke tovaru bez služby montáž, preddavok vo výške 50% je splatný pri podpise objednávky, zostatok pri dodaní tovaru.

b) pri objednávke tovaru so službou montáž, preddavok vo výške 50% je splatný pri podpise objednávky a zostatok pri odovzdaní diela.

4.3. Cena v prípade kúpy v obchode bez písomnej objednávky je splatná ihneď s prevzatím tovaru.

4.4. Prípadné nedostatky tovaru, služby, alebo diela nemajú odkladný účinok na platbu.

V. Prevzatie tovaru a výhrada vlastníctva

5.1. Zákazník, ak nie je výslovne a preukázateľne dojednané inak (služba doprava tovaru, služba montáž) preberá tovar na predajnom mieste dodávateľa. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru alebo diela ich riadne obhliadnuť za prítomnosti zamestnanca dodávateľa a potvrdiť na dodacom liste,alebo faktúre, že ich prevzal bez viditeľných vád. Pokiaľ zákazník zistí vady tovaru alebo diela, je povinný o nich bezodkladne upovedomiť prítomného zamestnanca dodávateľa, alebo poverenej osoby a vady presne označiť v dodacom liste.

5.2. Vlastníkom tovaru, alebo vecí tvoriacich dodané dielo, ostáva až do úplného zaplatenia ceny dodávateľ.

5.3. Vrátenie tovaru, alebo služby podlieha reklamačnému konaniu a jeho výsledku. Bez tohto procesu dodávateľ odmieta akékoľvek vrátenie tovaru, alebo služieb.

5.4. Ak zákazník neprevezme predmet plnenia, alebo neumožní dodanie diela v dohodnutom termíne môže dodávateľ zákazníka písomne vyzvať na prevzatie plnenia, alebo poskytnutie súčinnosti pri zabudovaní diela. Ak zákazník ani po dodatočnej lehote predmet plnenia neprevezme, alebo neposkytne potrebnú súčinnosť, môže dodávateľ vyúčtovať zákazníkovi zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške zaplatenej zálohy.

VI. Záručné podmienky

6.1. Každé uplatňovanie práv a zodpovednosti za vady tovaru, služieb alebo výrobkov a ich montáže, ktoré boli dodané dodávateľom, sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a inými právnymi predpismi, ďalej smernicami pre posudzovanie kvality jednotlivých materiálov použitých pri plnení zmluvy. Na posúdenie, ktorý právny prepis je nutné v konkrétnom reklamačnom prípade aplikovať, slúži typ zmluvy (kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o službe) alebo objednávka, ktorá bola uzavretá medzi zákazníkom a dodávateľom.

6.2. Oprávnenie prijímať reklamácie má reklamačné oddelenie dodávateľa alebo predajné miesta, ktoré majú oprávnenie uzatvárať zmluvy alebo objednávky.

6.3.  Dodávateľ poskytuje na svoje výrobky a služby záruku 24 mesiacov.

Uvedené záručné doby platia v uvedenom rozsahu, pokiaľ nie je v zmluve uzatvorenej medzi zákazníkom a dodávateľom uvedené inak.

6.4. Ak nie je uvedené inak, záručná doba začína plynúť prvý deň, ktorý nasleduje po dni, kedy bol výrobok, služba  alebo dielo prevzaté a zaplatené zákazníkom.

6.5. Zákazník musí dodávateľovi poskytnúť dostatočnú súčinnosť pri prevzatí predmetu plnenia, ktorý si objednal. Pokiaľ sa tak nestane, dodávateľ nezodpovedá za vady premetu plnenia, ktoré nastali po tom, ako bol zákazník riadne a podľa zmluvy vyzvaný na prevzatie predmetu plnenia.

6.6. Koniec záručnej doby je ohraničený posledným dňom jej dohodnutej lehoty. Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v posledný deň  záručnej doby.

VII. Vady vylúčené z reklamácie

7.1. Vada je nedostatok vlastnosti výrobku, ktorú požadoval zákazník alebo ktorý vyplýva z právnych, resp. technických noriem platných pre daný výrobok.

Nie je možné reklamovať najmä tieto vady:

a) vady, ktoré vznikli mechanickým poškodením, neodborným nastavením alebo nesprávnou údržbou po prevzatí výrobkov alebo diela,

b) vady spôsobené neodbornou manipuláciou a montážou, ktorá bola vykonaná po prevzatí výrobkov,

c) vady vzniknuté v podmienkach s chemickou alebo fyzickou nerovnováhou v náväznosti na vlastnosti stavby (napr. vady projektu a použitých materiálov pri stavbe, nadmerná prašnosť, vlhkosť, emisie…)

d) vady vzniknuté v dôsledku vlastného alebo cudzieho zavinenia po prevzatí výrobku alebo diela (rozumie sa aj bezdôvodné odmietnutie prevzatia podľa článku 5.5. tohto dokumentu),

e) vady, ktoré vznikli na základe tzv. vyššej moci (požiar, záplavy, krupobitie, vojnový stav, štrajk  a pod.).

7.2. Za vady nie je možné považovať chyby vzniknuté pred poskytnutím služby, odovzdaním výrobkov alebo diela a počas realizácie prác na diele, ak na dané služby, výrobky alebo dielo  bola vzhľadom na tieto vady poskytnutá zľava. To isté platí aj pre príslušenstvo.

7.3. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za kompatibilitu súčiastok výplní stavebných otvorov, pokiaľ si ich zákazník zabezpečuje sám.

7.4. U skla nepodlieha reklamácií:

– známky zásahu,
– konkávne a konvexné šošovky,
– farebné odchýlky,
– spontánne praskanie skla.

Poznámka: Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok.

VIII. Reklamačný poriadok a reklamácie

8.1. Reklamovateľné sú výhradne vady zjavné, vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru.

8.2.  Posudzovanie, čo je reklamovateľnou vadou, vychádza z nasledovných zásad:

a) Optické vady musia byť posudzované za denného svetla zo vzdialenosti 1 meter pod uhlom, ktorý zodpovedá bežnému využitiu konkrétneho priestoru. Na vady, ktoré nie sú za týchto podmienok viditeľné, nemôže byť uznaná reklamácia (všeobecne platí, že vady menšie ako 3 mm sú prípustné, pretože spravidla nie sú rozpoznateľné voľným okom za uvedených podmienok).

b) Bodové alebo plošné poškodenia ako škrabance, farebné zmeny, povrchové nerovnosti nie sú vadou a sú prípustné, ak ich najväčší rozmer je menší ako 3 mm a ich počet nepresiahne 5 ks na jednom prvku.

c) Škrabance nezasahujúce do podkladu povrchovej úpravy sú prípustné tiež za podmienky, že súčet ich dĺžok na jednom prvku nepresiahne 90 mm a súčasne dĺžka najväčšieho z nich je menšia alebo rovná 30 mm.

d) Estetické, alebo líniové odchýlky, ktoré sa dajú odstrániť začistením alebo korekciou sa nepovažujú za vady výrobku.

8.3. Na doplnky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom a nie sú priamo spomenuté v tomto reklamačnom poriadku, sa vo všeobecnosti vzťahujú reklamačné poriadky subdodávateľov, ktorí tieto výrobky dodávajú spoločnosti.

8.4. Reklamovať je možné len práce, ktoré boli vykonané spoločnosťou a boli riadne objednané v zmluve. Reklamáciu stavebných a montážnych prác nie je možné uznať ak boli po odovzdaní diela urobené ďalšie zásahy, ktoré nerealizovala spoločnosť.

Pod montážne práce nespadá úprava stavebných otvorov a omietky v okolí stavebných otvorov, pokiaľ nebolo dojednané inak v objednávke, alebo zmluve.

Uvedené zásady posudzovania kvality jednotlivých výrobkov a prác sú v súlade so smernicami príslušných  subdodávateľov a výrobcov.

8.5. Spoločnosť prijíma reklamácie písomne (rozumie sa aj faxová alebo e-mailová forma) prostredníctvom na to poverených pracovníkov na predajných miestach spoločnosti. V reklamácii musí byť zreteľne uvedené číslo zmluvy (objednávky), uzatvorenej medzi spoločnosťou a zákazníkom a presný popis reklamovanej vady. Reklamácia musí byť vecná, aby sa z nej dalo jednoznačne určiť, o akú vadu sa jedná. Z reklamácie musí byť zrejmé, ktorá osoba ju uplatňuje (meno, priezvisko, adresa, dátum a podpis).

8.6. Kupujúci je povinný dopraviť reklamovaný tovar na reklamačné miesto (predajné miesto) na svoje náklady za účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie.

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť do spoločnosti zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru prepravou.

8.7. Zabudované dielo spoločnosťou  sa posudzuje po podaní reklamácie na mieste zabudovania.

8.8. Pri podaní reklamácie je zákazník povinný predložiť doklad o zaplatení.

8.9. Predpokladom uplatnenia zodpovednosti za vady v reklamačnom konaní voči spoločnosti je preukázateľný prechod vlastníckeho práva k výrobkom na zákazníka (zákazník musí byť vlastníkom výrobkov a prác), t.j. musia byť uhradené všetky splatné faktúry týkajúce sa daných výrobkov a prác.

8.10. Spoločnosť sa k riadne prijatej reklamácii zaväzuje vyjadriť a v prípade opodstatnenej reklamácie ju odstrániť do 30 dní odo dňa jej prijatia. Toto platí, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

8.11. O každej reklamácii je vyhotovený zápis – reklamačný protokol, ktorý podpisuje zákazník a zástupca spoločnosti.

8.12. V prípade neopodstatnenej reklamácie  má spoločnosť právo požadovať náhradu nákladov spojených s obhliadkou, prípadne ďalšie účelne vynaložené náklady. Zákazník má povinnosť tieto náklady bezodkladne uhradiť po ich vyúčtovaní.

8.13. O ukončení reklamácie bude zákazník vyrozumený telefonicky alebo e-mailom.

Po vyrozumení a vyriešení reklamácie výrobku, si zákazník prevezme reklamovaný výrobok osobne v sídle spološnosti.

V prípade nevyzdvihnutia výrobku do 30 dní od doručenia oznámenia o ukončení reklamácie, bude zákazníkovi účtované skladné vo výške 1 EUR/deň. V prípade nevyzdvihnutia si výrobku ani po 6 mesiacoch od vyzvania spoločnosťou bude s výrobkom naložené podľa ustanovenia § 656 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení.

IX. Omeškanie

9.1. V prípade omeškania zákazníka s peňažným plnením má dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ktorá je splatná v deň nasledujúci po doručení výzvy na zaplatenie. Zmluvná pokuta nevylučuje uplatnenie nároku na náhradu škody.

X. Riešenie sporov

10.1. Všetky spory medzi dodávateľom a zákazníkom sú príslušné riešiť všeobecné súdy Slovenskej republiky podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, a to i medzi spoločnosťou a zahraničnými subjektmi.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu a znení. V prípade, že niektoré ustanovenia, týchto všeobecných obchodných podmienok, alebo celok sa stanú neplatnými, neúčinnými, alebo nevykonateľnými, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

11.2. Podaním objednávky potvrdzuje zákazník, že akceptuje výšku ceny diela a Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa v znení platnom ku dňu odoslania objednávky.

11.3. Písomnosti, ktoré sa doručujú klasickou poštou, doručujú zmluvné strany doporučene na adresu uvedenú v zmluve alebo zapísanú v obchodnom alebo živnostenskom registri. V prípade pochybností, alebo ak sa zásielka vrátila alebo ju adresát odmietol prevziať, sa má za doručené  uplynutím tretieho dňa od odoslania písomnosti. Doručenie elektronickou formou je povinná zmluvná strana potvrdiť.

11.3. Zákazník odoslaním objednávky udeľuje dodávateľovi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme dodávateľa za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov dodávateľa, zasielaní informácií o činnosti dodávateľa a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Súhlas udeľuje na dobu do jeho odvolania. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu dodávateľa alebo na poštovú adresu dodávateľa. Zákazník vyhlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

11.4. Zákazník kúpou tovaru, podpisom objednávky, alebo zmluvy vyslovuje súhlas s obsahom týchto podmienok, potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený a vyslovuje vôľu byť nimi viazaný.